ทุนหมุนเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
74426 07/08/2560 ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 22 573/206/ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560,0.rar
65628 09/05/2560 ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 330 861/262/ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560.rar
62314 31/03/2560 รวมกฏหมายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 65 545/489/รวมกฏหมาย คำสั่งต่าง.rar
62311 31/03/2560 รวมกฏหมายกองทุนยุติธรรม 60 854/893/กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง.rar
61194 17/03/2560 ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 135 247/934/ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560,0.zip
51685 07/11/2559 ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 381 260/722/ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559.zip
50163 21/10/2559 ที่ กค 0406.2/ว145 ลว. 20 ตุลาคม 2559 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ทุนที่เข้าและไม่เข้าระบบประเมินของกรมบัญชีกลาง) 609 519/212/หนังสือเวียน.pdf
42784 04/08/2559 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุดของทุนหมุนเวียน 329 484/890/ขอให้จัดส่งข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดจำนวนเงินสะสม #2.zip
42507 02/08/2559 ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 201 675/900/ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559,0.zip
40911 15/07/2559 ว 279 ขอให้จัดส่งข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ 406 326/648/ขอให้จัดส่งข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบ OBMS-ว279,0.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 24 รายการ
processing time 0.528 s