ทุนหมุนเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
81667 14/11/2560 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แนวปฏิบัติการรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียนฯ 30 263/434/แนวปฏิบัติการรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียนฯ.pdf
78415 27/09/2560 การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม 210 159/75/การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม.rar
75934 29/08/2560 ว 325 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนว่าด้วยมาตราฐานการบริารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน 550 246/259/เรื่อง ประกาศคณะกรรมการฯ ว่าด้วยมาตราฐานการบริารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน,0.pdf
74426 07/08/2560 ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 232 573/206/ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560,0.rar
65628 09/05/2560 ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 362 861/262/ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560.rar
62314 31/03/2560 รวมกฏหมายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 100 545/489/รวมกฏหมาย คำสั่งต่าง.rar
62311 31/03/2560 รวมกฏหมายกองทุนยุติธรรม 129 854/893/กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง.rar
61194 17/03/2560 ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 181 247/934/ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560,0.zip
51685 07/11/2559 ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 418 260/722/ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559.zip
50163 21/10/2559 ที่ กค 0406.2/ว145 ลว. 20 ตุลาคม 2559 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ทุนที่เข้าและไม่เข้าระบบประเมินของกรมบัญชีกลาง) 716 519/212/หนังสือเวียน.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 27 รายการ
processing time 0.542 s