ทุนหมุนเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
92760 11/04/2561 ว 181 การกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุดและการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 361 781/410/กค 0406.2 - ว 181.pdf
91415 22/03/2561 ว 145 การจัดทำรายละเอียดข้อมูลการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน 359 609/490/ว 145 การจัดทำรายละเอียดข้อมูลการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน.pdf
91294 21/03/2561 ว. 127 ประกาศพระราชกฤษฎีกาการกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุด และการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกิน ของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ. 2561 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน และประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุน 960 14/367/ว 127.pdf
88613 12/02/2561 ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 290 528/945/ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.rar
87714 31/01/2561 พระราชกฤษฎีกา การกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุดฯ พ.ศ. 2561 987 590/859/ประกาศพระราชกฤษฎีกา การกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุดฯ พ.ศ. 2561.PDF
85613 09/01/2561 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง รายชื่อหน่วยงานอื่นของรัฐ 1,291 297/486/ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง รายชื่อหน่วยงานอื่นของรัฐ,0.PDF
85606 09/01/2561 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน 883 993/238/ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน.PDF
85187 03/01/2561 ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 161 854/668/ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560,0.rar
85185 03/01/2561 ว 112 การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม 28-12-60 136 661/748/การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม 28-12-60,0.rar
82541 28/11/2560 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่องมาตรฐานการเงินฯ 1,171 2/1003/มาตรฐานการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง.PDF
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 37 รายการ
processing time 0.607 s