ทุนหมุนเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
00393 02/08/2561 ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 340 952/973/ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.rar
00085 31/07/2561 ว 67 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี 496 58/215/หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี.pdf
99093 16/07/2561 ว 62 - แนวทางปฏิบัติในระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับทุนหมุนเวียน 619 757/847/ว 62 - แนวทางปฏิบัติในระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับทุนหมุนเวียน.pdf
96587 07/06/2561 ว. 255 ขอความอนุเคราะห์แจ้งอัตราเบี้ยประชุมของกรรมการในคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนฯ 1,701 876/129/ว.255 ขอความอนุเคราะห์แจ้งอัตราเบี้ยประชุมของกรรมการในคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนฯ.pdf
95355 15/05/2561 ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 405 797/783/ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.rar
92760 11/04/2561 ว 181 การกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุดและการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 1,045 781/410/กค 0406.2 - ว 181.pdf
91415 22/03/2561 ว 145 การจัดทำรายละเอียดข้อมูลการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน 866 609/490/ว 145 การจัดทำรายละเอียดข้อมูลการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน.pdf
91294 21/03/2561 ว. 127 ประกาศพระราชกฤษฎีกาการกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุด และการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกิน ของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ. 2561 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน และประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุน 1,504 14/367/ว 127.pdf
88613 12/02/2561 ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 449 528/945/ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.rar
87714 31/01/2561 พระราชกฤษฎีกา การกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุดฯ พ.ศ. 2561 1,257 590/859/ประกาศพระราชกฤษฎีกา การกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุดฯ พ.ศ. 2561.PDF
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 42 รายการ
processing time 0.63 s