icon1.png
การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก The National Economic Accounts Directorate (NAD) of Ethiopia และ Asian Institute of Technology (AIT)

การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก The National Economic Accounts Directorate (NAD) of Ethiopia และ Asian Institute of Technology (AIT)

นางพรกมล ประยูรสิน รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก The National Economic Accounts Directorate (NAD) of Ethiopia และ Asian Institute of Technology (AIT) ในการเดินทางมาศึกษาดูงานของกรมบัญชีกลางในด้าน Government Accounting and Financial Reporting ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 โดยมีัผู้เเทนกองบัญชีภาครัฐ บรรยายในหัวข้อ       ดังกล่าว พร้อมทั้งตอบคำถามให้คณะศึกษาดูงาน เช่น ระยะเวลาในการจัดทำรายงานการเงินของเเต่ละปี ประเทศไทยประสบปัญหาอย่างไรในการดำเนินงานตามมาตรฐานบัญชีสากล International Accouting Standard การเปิดเผยข้อมูลด้านบัญชีต่อสาธารณะ เป็นต้น เเละเจ้าหน้าที่งานด้านวิเทศสัมพันธ์ ช่วยประสานงานและดูเเลให้การต้อนรับ     
View 4 อ่านต่อ...
การประชุมสัมมนาในหัวข้อ

การประชุมสัมมนาในหัวข้อ "The 21st ASEAN Banking Conference"

ตามที่กรมบัญชีกลางได้มอบหมายให้งานด้านวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมการสัมมนา ในหัวข้อ  “The 21st ASEAN Banking Conference” ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพมหานคร นั้น   สำนักงานเลขานุการกรม ขอเรียนว่า ได้มอบหมายให้งานด้านวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมงานสัมมนา ซึ่งประกอบด้วย         ผู้แทนสถาบันการเงินในภูมิภาคอาเซียน ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง จึงขอสรุปรายละเอียดสำคัญ ดังนี้ 1.   สถาวะเเวดล้อมปัจจุบันที่สุถาบันการเงินที่ต้องเผชิญ   2.    สถาบันการเงินจะปรับบทบาทอย่างไรให้เข้ากับยุคเทคโนโลยี    3.    สถาบันการเงินจะปรับตัวให้เอื้ออำนวยกับการลงทุนและการค้าในภูมิภาคได้อย่างไร    4.    ในปัจจุบันสถาบันการเงินจะต้องปรับตัวในการให้บริการกับลูกค้าให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร     5.    สถาบันการเงินจะสามารถมีส่วนช่วยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคได้อย่างไร   
View 12 อ่านต่อ...
PEMNA Meeting

PEMNA Meeting

เมืื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 PEMNA ได้จัดให้มีการประชุมผ่านระบบ VDO Conference ในหัวข้อ Cash Management -target balance  ผู้นำเสนอ คือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยกรมบัญชีกลางได้ส่งผู่้เเทนเข้าร่วมประชุมจากกองการเงินการคลังภาครัฐ และงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ณ ธนาคารโลก ประจำประเทศไทย 
View 12 อ่านต่อ...
PEMNA ส่งหนังสือขอบคุณกรมบัญชีกลางในการจัดการศึกษาดูงานให้เเก่ประเทศสมาชิก PEMNA

PEMNA ส่งหนังสือขอบคุณกรมบัญชีกลางในการจัดการศึกษาดูงานให้เเก่ประเทศสมาชิก PEMNA

PEMNA ได้ส่งหนังสิอขอบคุณ นายมนัส เเจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะทำงานด้านพิธีการ กรมบัญชีกลางที่ได้ให้การต้อนรับ และดูเเลผู้เเทนจากประเทศสมาชิก PEMNA เป็นอย่างดี ระหว่างการศึกษาดูงานในหัวข้อ การจัดซื้อจัดจ้างประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ กรมบัญชีกลาง โดยมีประเทศเข้าร่วมการศึกษาดูงานกว่า 7 ประเทศ 
View 29 อ่านต่อ...