CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
ประวัติความเป็นมา
            นับตั้งแต่ได้มีการกำหนดแบ่งส่วนราชการกรมสารบาญชี หรือกรมบัญชีกลางให้มีการบริหารส่วนภูมิภาคในปี พ.ศ.2472 เป็นต้นมา หน้าที่รับผิดชอบงานด้านควบคุมดูแลการรับและเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินคงคลังของแผ่นดิน การทำบัญชีและรายงานเสนอกรมฯ ตลอดทั้งการเป็นผู้แทนธนาคารแหน่งประเทศไทย ปัจจุบันไม่ได้ปฏิบัติงาน ด้านผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2548 เนื่องจากการปฏิรูประบบราชการมีผลกระทบต่อกระบวนการทำงานในหลายเรื่องของสำนักงานคลังจังหวัดในการทำหน้าที่รับจ่ายเงินเปลี่ยนจากระบบกระดาษเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงต้องมีการปรับทบาทของสำนักคลังจังหวัด
            แผนปฏิรูปกระทรวงการคลังในการสร้างความเชื่อถือ และความรู้เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านเครือข่ายกรมบัญชีกลาง ในส่วนภูมิภาคด้วยการอบรมบุคคลกรสำนักงานคลังจังหวัดให้เป็นนักบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด (Chieft Executive Office : CFO) ของผู้ว่าราชการจังหวัดโดยได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารแห่งประเทศไทย
            นโยบายกระทรวงการคลังเน้นความเข้มแข็งของเศรษฐกิจรากหญ้าและนโยบายการปรับเปลี่ยนบทบาทและภารกิจของสำนักงานคลังจังหวัดให้เป็นศูนย์ข้อมูล (Information Center) ของจังหวัด และกระทรวงการคลังนโยบายของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีที่กล่าวไว้ในการประชุมเชิงปฏิบัติ “การพัฒนาผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง” เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ.2546 ต้องฝึกอบรมคลังจังหวัดให้เป็น CFO ในด้านการบริหารการเงินกระทรวงการคลังมีแนวความคิดที่จะปรับบทบาทให้สำนักงานคลังจังหวัดทำหน้าที่เปรียบเสมือนกระทรวงการคลังในทุกจังหวัด โดยเป็นนักบริหารเศรษฐกิจการคลังประจำจังหวัด (CFO) ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2546 ได้เห็นชอบในหลักการปรับบทบาทและภาระกิจบุคลกรสำนักงานคลังจังหวัดให้เป็น CFO ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ คลังจังหวัดหรือสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี ได้รับมอบหมายเป็นหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนกรมบัญชีกลาง
 
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 30 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 140,021 คน)